En compliment del previst a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i en el Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Guimiroc 2002, SL, li informa que les seves dades personals s’integraran en una base de dades titularitat Guimiroc 2002, SL de domiciliada a la Travessia Gira-sol 3 local 17248 S’Agaró, titular del CIF B-55091292 i seran tractades amb la finalitat de gestionar incloure’l en els futurs processos de selecció així com gestionar la potencial relació laboral que en un futur pugui haver-hi entre ambdues parts.

Li informem que podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició dirigint-se per escrit a l’adreça del responsable més amunt referenciat o bé a través de la següent adreça de correu electrònic: admin@qnecta.cat